ราคาโลหะ

  • PT $ 825
  • PD $ 1,925
  • RH $ 8,750
สกุลเงิน: 1 USD = 31.340161 THB

โลหะมีค่าและอัตราแลกเปลี่ยน

โลหะ ราคาดอลลาร์ / ออนซ์ Price $ / g
PT 825
PD 1,925
RH 8,750

Euro (EUR) 0.879504 €/$


ปริมาณมาตรฐานของคุณและผลลัพธ์

จำนวน kg
ความชื้นเฉลี่ย %
สารแพลเลเดียม ( แห้ง) ppm
สารแพลตตินั่ม (แห้ง) ppm
สารโรเดียม (แห้ง) ppm


ความสามารถหลักของเว็บไซต์ PGM Recycling นั้นคือการคัดโลหะมีค่าจากท่อกรองไอเสียที่ใช้แล้ว ด้วยเครื่องมือที่คุณจะทำให้คุณทราบมูลค่าของท่อกรองไอเสียนั้นๆ อีกทั้งคุณยังสามารถเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์จากผู้รับซื้อต่างๆ ได้อีกด้วย

เปรียบเทียบข้อเสนอ

เพิ่มคอลัมน์ คำนวน

โรงกลั่น Ecotrade Gold
สกุลเงิน Dollar ($)
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 0 $ $
ค่าธรรมเนียม โมโนลิธต่อกิโลกรัม 2.40 $ $
อัตราผลตอบแทน Palladium 98 % %
อัตราผลตอบแทน แพลตตินัม 98 % %
อัตราผลตอบแทน Rhodium 90 % %
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  Palladium 290 $ $
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  แพลตตินัม 290 $ $
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น Rhodium 1600 $ $
ค่าขนส่ง (ต่อครั้ง) 0 $ $
   
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
ค่าขนส่ง
ค่าธรรมเนียม โมโนลิธต่อกิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  Palladium
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  แพลตตินัม
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  Rhodium
โลหะที่เสียไป Palladium
โลหะที่เสียไป แพลตตินัม
โลหะที่เสียไป Rhodium
ค่าธรรมเนียมรวม
+ โลหะที่เสียไป (แตกต่าง 100% RR)
   
ต้นทุนรวม
ต้นทุนต่อกิโลกรัมของโมโนลิธ
   
มูลค่าของวัตถุดิบต่อกิโลกรัม
ต้นทุนต่อกิโลกรัม
อัตราตอบแทนต่อกิโลกรัมของโมโนลิธ
ผลตอบแทนรวม

เพิ่มคอลัมน์ คำนวน