การซื้อท่อ แคท

บริษัท Siam Cat Recycling เป็นผู้นำชั้นต้นๆในการซื้อ ท่อแคท ( Catalytic converters ) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และได้มีการสร้างฐานข้อมูลขึ้น โดยได้จากการพัฒนาความรู้ของทางบริษํท ฯ จนสามารถจัดทำแคททาล็อกสินค้าขึ้นมามากกว่า 1,200 รายการและมีการเพิ่มรายการสินค้าขึ้นทุกๆวัน และยังมีรายการที่มีการปรับปรุงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาด ด้วยประสบการณ์ของเรา และมีคุณธรรมสูงในการรับซื้อของเราเอง

 ท่อแคท
 ท่อแคท

สามารถเข้ามาเยี่ยมชมในการประเมินหามูลค่าของโลหะในท่อแคท (Catalytic converters )เพื่อให้แน่ใจในขั้นตอนการซื้อมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุติธรรม เรามักจะใช้ได้ 24/7 และ ไม่มีการสั่งที่เล็กเกินไป ถึงแม้ว่า มันจะมีผลประโยชน์ทางองศ์กรทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ขนาดใหญ่